Wordigg

anile Definitions

adj

characteristic of a crone or a feeble old woman.

Discover More the word anile

Scrabble the word anile

anile thesaurus

Examples include anile

  • règleman sa'a entèdi diskriminasyon nan asirans sante  kit se sou baz ras, koulè, nasyonalite, sèks, laj, oswa andikap.  pami lòt bagay, sa vle di ke institisyon ki nan marketplace pa gen dwa pou li limite, anile ou refize bay yon asirans oswa renouvle li. institisyon an pa gen dwa sèvi ak pratik maketing oswa ofri model benefis ki ka koz diskriminasyon.  marketplaces yo dwe opere tou nan yon jan ki pa fè diskriminasyon.  aprè sa, lopital ak kèk lòt founisè swen lasante ki resevwa lajan federal nan men hhs responsab si ta gen diskriminasyon nan plan sante yap ofri anploye yo. hhs.gov