Wordigg

Opposite of xenonym

xenonym Antonyms

endonymautonym

Related Antonyms for xenonym

endonymautonym