Wordigg

xanthomatous Definitions

adj

of or relating to xanthoma or xanthomatosis.

Discover More the word xanthomatous

Scrabble the word xanthomatous

xanthomatous thesaurus

Examples include xanthomatous