Wordigg

xylosyltransferase Definitions

noun

any glycosyltransferase that catalyzes the transfer of xylose

Discover More the word xylosyltransferase

Scrabble the word xylosyltransferase

xylosyltransferase thesaurus

Examples include xylosyltransferase