Wordigg

zhangzhung Definitions

name

an extinct sino-tibetan language spoken in present-day western tibet.

Discover More the word zhangzhung

Scrabble the word zhangzhung

zhangzhung thesaurus

Examples include zhangzhung