Wordigg

zipfian Definitions

adj

of or pertaining to zipf's law or its zipfian distribution.

Discover More the word zipfian

Scrabble the word zipfian

zipfian thesaurus

Examples include zipfian