Wordigg

ziphosuchian Definitions

noun

any mesoeucrocodylian crocodyliform of the taxon ziphosuchia.

Discover More the word ziphosuchian

Scrabble the word ziphosuchian

ziphosuchian thesaurus

Examples include ziphosuchian