Wordigg

zoosporous Definitions

adj

relating to zoospores.

Discover More the word zoosporous

Scrabble the word zoosporous

zoosporous thesaurus

Examples include zoosporous